SYSTEM PLANNING (วางระบบ)เซ็นเอกสารยังไงให้ปลอดภัย .. ไม่เสี่ยงคุก!!5 เรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรู้ ถ้าจะมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ!!!!3 mindset ที่ผู้ประกอบการจะต้องปรับเปลี่ยน!! ถ้าไม่อยาก "เสี่ยงทุจริต"5พฤติกรรมอันตรายของพนักงานที่ผู้ประกอบการควรระวัง

5 สิ่งที่ผู้ประกอบการควรจะต้องทำถ้าไม่อยากถูกยักยอกเงิน