เราพร้อมให้บริการโดยผู้เชี่ยวชาญ

 

 

                                                                         

 

วางระบบบัญชี และระบบควบคุมภายใน

-ออกแบบระบบงานหน้าร้าน - หลังร้าน (Front and Back System)

-ออกแบบระบบขาย - ซื้อ (Revenue-Expense Cycle)

-ออกแบบระบบการจัดการเงิน (Cash Cycle)

-ออกแบบระบบควบคุมสินค้าคงคลัง (Inventory Control)

-ออกแบบจุดควบคุมภายใน แบบป้องกัน (Preventive Control)

-ออกแบบจุดควบคุมภายใน แบบแก้ไข (Corrective Control)

 

 

                     

                                                                          

 

วิเคราะห์งบการเงิน และจัดทำรายงานสำหรับผู้บริหาร

-จัดทำรายงานงบการเงิน

-จัดทำรายงานงบบริหาร

      ตามประเภทรายได้

      ตามประเภทธุรกิจ

      ตามความต้องการของผู้บริหาร

- วิเคราะห์งบบริหาร

     ความสามารถในการทำกำไร

     ความสามารถในการประหยัดค่าใช้จ่าย

     อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ

-วิเคราะห์งบบริหารตามความต้องการของฝ่ายบริหาร

 

  ** ขึ้นอยู่กับความละเอียดของข้อมูลบริษัท** 

                                                                                                          

                                                                         

 

บริการด้านบัญชี

-ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และ วางระบบบัญชี

-จัดทำสมุดบัญชีรายวัน สมุดบัญชีแยกประเภท และ สมุดบัญชีต่างๆ

-จัดทำเอกสารประกอบการลงบัญชี และรายงานต่างๆ ทางบัญชี

-บันทึกรายการบัญชี ตามมาตรฐานการบัญชี

-จัดทำบัญชีรายเดือน / รายไตรมาส / รายปี

-จัดทำงบการเงินประจำปี เพื่อยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร

 

บริการด้านภาษีอากร

-ให้บริการวางแผนภาษีอากร

-จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1 ภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53

-จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 30

-จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ภ.ง.ด.51

-จัดทำและยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี ภ.ง.ด.50

-บริการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

-จัดทำและยื่นแบบนำส่งเงินสมทบประกันสังคมรายเดือน


                                              

 

ข่าวสาร / ข้อมูลความรู้

Link แนะนำ

กรมสรรพากรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสภาวิชาชีพ บัญชีฯสำนักงานประกันสังคมธนาคารแห่งประเทศไทย