TAX (ภาษีอากร)

จ่ายเงินสบทบประกันสังคมเกิน !!... เราสามารถขอคืนเงินได้ 

ค่าใช้จ่ายพนักงานหักได้ถึง.. 3 เท่า ‼

เนื่องจากจากสถานการณ์ Covid 19 ทางกรมสรรพากรได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายมาตรการ
หนึ่งในนั้นก็คือ มาตรการช่วยเหลือหักค่าใช้จ่ายพนักงานได้ 3 เท่า 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้!!

 1.   ต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม
 2.  จำนวนพนักงานเดือน 4,5,6,7 ปี 63 ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนพนักงานณ สิ้นเดือน 3 ปี 63
 3.  พนักงานต้องมีเงินได้ไม่เกิน 15000 บาทต่อเดือน
   

เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว กิจการที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างที่จะนำมาใช้สิทธิตัวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 สำหรับ บริษัทไหนที่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก็จะต้องแจ้งข้อมูล ภายในวันที่ 30 พค. 2564

ลงทุนเครื่องจักรในปี 2563 หักค่าใช้จ่ายได้ถึง 1.5 !!!

ทางสรรพากรได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การลงทุนในเครื่องจักร
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า

เครื่องจักรต้องมีลักษณะเข้าเงื่อนไขดังนี้??

 1. เครื่องจักรต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เท่านั้น และต้องซื้อมาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 63 – 31 ธันวาคม 63 ซึ่งต้องได้มา และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63
 2. อยู่ในราชอาณาจักร
 3. ไม่เป็นเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ตามมาตรการอื่นๆ ของกรมสรรพากร
 4. ไม่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 *แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรที่ซื้อมาเพื่อให้เช่า*

ขั้นตอนการทำเพื่อให้ได้รับสิทธิตามมาตรการ

 1. จัดทำโครงการลงทุนและแผนการลงทุน ตามแบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินผ่าน Web Site ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
 1. จัดทำรายงานแสดงรายละเอียดของเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และต้องเก็บรักษารายงาน รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมิน ตรวจสอบได้

 

Q&A ยอดฮิต!! เรื่อง "ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"รู้ก่อนจ่าย!! ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


"ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง"  หลายคนคงสงสัยว่าแล้ว บ้าน หรือ ที่ดิน ของเราต้องเสียภาษีที่ดิน ได้ที่ไหน เมื่อไร ??

1.ยกเลิก การจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ และ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแทน เริ่มใช้ปี 2563

2.
 ผู้เสียภาษีได้แก่  เจ้าของที่ดิน / เจ้าของสิ่งปลูกสร้าง  / เจ้าของห้องชุด /  ผู้ครอบครองทรัพย์สิน (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)    

3.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่จะถูกเรียกเก็บภาษี แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ตามลักษณะการใช้ประโยชน์ ได้แก่

    * ที่ดินเกษตรกรรม  

    * ที่อยู่อาศัย

    * ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อการพาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงแรม ร้านอาหาร (นอกเหนือจากข้อ 1 และ 2)

    * ที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่ได้ทำประโยชน์

4. การคิดภาษีที่ดินลิ่งปลูกสร้าง แต่ละประเภทจะใช้มูลค่าทรัพย์สินที่ประเมินจากกรมธนารักษ์  โดยกรมธนารักษ์จะเป็นผู้กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน ราคาประเมินทุนทรัพย์
โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด และอัตราค่าเสื่อมราคา โดยจะมีการปรับตามรอบบัญชีประเมินราคาทุก  4 ปี

5.
   เสียภาษีเมื่อไร ??

 1.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/สำนักงานเขต ออกหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดิน/บ้าน ให้ผู้เสียภาษีทราบภายในเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

 2.  ผู้เสียภาษีต้องชำระภาษีภายในเดือนเมษายน ของทุกปี   (เฉพาะปี  2563  มีการขยายเวลาชำระภาษีไปจนถึงเดือน ตุลาคม 63)

 1.  หากมียอดภาษี 3,000 บาทขึ้นไป สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด งวดละเท่า ๆ กัน คือ  ชำระในเดือนเมษายน, พฤษภาคม และมิถุนายน  
  (เฉพาะปี 2563  สามารถผ่อนชำระได้ 3 งวด  คือ ชำระในเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และ ธันวาคม)

6.  จ่ายภาษีที่ดินได้ที่ไหน ??
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจะไม่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพากร แต่เป็นภาษีท้องถิ่น ดังนั้น ให้ตรวจสอบว่าพื้นที่ของเราขึ้นอยู่กับหน่วยงานใด โดยสามารถชำระภาษีได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ คือ  สำนักงานเทศบาล  องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักงานเขต กรุงเทพมหานครศาลาว่าการเมืองพัทยา

7.หากไม่ไปเสียภาษีตามเวลากำหนด มีเบี้ยปรับ เงินเพิ่ม คือ

เบี้ยปรับ

เบี้ยปรับ คือ ค่าปรับที่เกิดจากการชำระภาษีไม่ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด ดังนี้

 

 •  กรณีไม่ได้จ่ายภาษีในเวลาที่กำหนด และได้รับหนังสือแจ้งเตือน จะเสียเบี้ยปรับ 40%  ของจำนวนภาษีค้างชำระ
 •  กรณีไม่ได้จ่ายภาษีในเวลาที่กำหนด แต่ชำระภาษี ภายในกำหนดเวลา ของหนังสือแจ้งเตือน จะเสียเบี้ยปรับ 20%  ของจำนวนภาษีค้างชำระ

 

 •  กรณีไม่ได้จ่ายภาษีในเวลาที่กำหนด แต่ชำระภาษี ก่อน ที่จะได้รับหนังสือแจ้งเตือน จะเสียเบี้ยปรับ 10% ของจำนวนภาษีค้างชำระ

เงินเพิ่ม

เงินเพิ่ม คือ ดอกเบี้ยที่เกิดจากการชำระภาษีล่าช้ากว่าเวลาที่กำหนดโดยจะคิดในอัตรา 1% ต่อเดือน

ข้อยกเว้น

หากเป็นกรณีที่ชำระภาษีล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากไม่ได้รับใบประเมินเรียกเก็บภาษี หรือ เนื่องจาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ขยายหรือเลื่อนกำหนดเวลา
ในการชำระภาษีออกไปเอง ผู้เสียภาษีไม่มีความผิด จึงไม่ต้องเสียเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

 ชีวิตง่ายๆ หักภาษี ผ่าน e- Withholding tax4 ข้อดี ของการ ใช้ E withholding taxขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้อง...ในการขายทรัพย์สินเก่า !!!!ซื้อโฆษณาFacebook Google แต่ลืมยื่น.ภ.พ 36 !! ก็ลดหย่อนภาษีไม่ได้ค่าโฆษณา Google Facebook สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ข้อควรระวัง !! ในการขายทรัพย์สินเก่า8 ตัวอย่าง "เหตุอันสมควร" ที่ผู้ประกอบการควรรู้สิ่งที่ควรระวังในการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ( ภ.ง.ด.51 )ยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ( ภ.ง.ด.51 )

3 วิธีรับมือเมื่อเราได้รับจดหมายจากกรมสรรพากร4 ข้อควรระวังในการจ่ายเงินเดือนและโบนัสให้กรรมการ3 วิธีการเอาเงินออกจากกิจการยังไงให้ถูกต้องเจ็บปวดแน่... แค่ไม่ได้รับเอกสาร "ถูกหัก ณ ที่จ่าย"