ACCOUNTING (บัญชี)

อัตรากำไรขั้นต้น สำคัญแค่ไหน❓❓....ชี้เป็น ชี้ตาย บริษัท‼ 

เอกสาร หลักฐาน การลงค่าใช้จ่ายบริษัท Ep.3 

เอกสาร หลักฐาน การลงค่าใช้จ่ายบริษัท Ep.2 

เอกสาร หลักฐาน การลงค่าใช้จ่ายบริษัท Ep.1 

จ่ายเงินสบทบประกันสังคมเกิน !!... เราสามารถขอคืนเงินได้ 

รายงานทางบัญชี มีประโยชน์กว่าที่คิด!!

 

ค่าเบี้ยประกันชีวิต ลง ค่าใช้จ่ายบริษัทได้เอกสารบัญชีควรเก็บกี่ปี??งบการเงิน เรื่องง่ายๆที่ผู้ประกอบการต้องรู้ !!

ค่าใช้จ่ายพนักงานหักได้ถึง.. 3 เท่า ‼

เนื่องจากจากสถานการณ์ Covid 19 ทางกรมสรรพากรได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการหลายมาตรการ
หนึ่งในนั้นก็คือ มาตรการช่วยเหลือหักค่าใช้จ่ายพนักงานได้ 3 เท่า 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขดังนี้!!

 1.   ต้องเป็นพนักงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม
 2.  จำนวนพนักงานเดือน 4,5,6,7 ปี 63 ต้องไม่น้อยกว่าจำนวนพนักงานณ สิ้นเดือน 3 ปี 63
 3.  พนักงานต้องมีเงินได้ไม่เกิน 15000 บาทต่อเดือน
   

เมื่อเป็นไปตามเงื่อนไขข้างต้นแล้ว กิจการที่ใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ต้องแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างที่จะนำมาใช้สิทธิตัวนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายใน 150 วันนับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี

 สำหรับ บริษัทไหนที่รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ก็จะต้องแจ้งข้อมูล ภายในวันที่ 30 พค. 2564

ลงทุนเครื่องจักรในปี 2563 หักค่าใช้จ่ายได้ถึง 1.5 !!!

ทางสรรพากรได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถหักค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
การลงทุนในเครื่องจักร
ได้เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า

เครื่องจักรต้องมีลักษณะเข้าเงื่อนไขดังนี้??

 1. เครื่องจักรต้องซื้อเครื่องจักรใหม่เท่านั้น และต้องซื้อมาระหว่างวันที่ 1 มกราคม 63 – 31 ธันวาคม 63 ซึ่งต้องได้มา และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานภายในวันที่ 31 ธันวาคม 63
 2. อยู่ในราชอาณาจักร
 3. ไม่เป็นเครื่องจักรที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอื่น ตามมาตรการอื่นๆ ของกรมสรรพากร
 4. ไม่เป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

 *แต่ไม่รวมถึง เครื่องจักรที่ซื้อมาเพื่อให้เช่า*

ขั้นตอนการทำเพื่อให้ได้รับสิทธิตามมาตรการ

 1. จัดทำโครงการลงทุนและแผนการลงทุน ตามแบบแจ้งโครงการลงทุนและแผนการจ่ายเงินผ่าน Web Site ของกรมสรรพากร www.rd.go.th ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
 
 1. จัดทำรายงานแสดงรายละเอียดของเครื่องจักรที่ใช้สิทธิ โดยต้องมีรายการและข้อความอย่างน้อยตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร และต้องเก็บรักษารายงาน รวมทั้งเอกสารประกอบการลงรายการในรายงานไว้ ณ สถานประกอบการ พร้อมที่จะให้เจ้าพนักงานประเมิน ตรวจสอบได้

 

"ช้อปดีมีคืน" กับ "คนละครึ่ง" เลือกแบบไหนดี!!
 

ใครใช้สิทธิ์ช้อปดีมีคืน ได้บ้าง ??
          1. เป็นผู้ที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาปี 2563 ที่จะยื่นแบบภาษีในต้นปี 2564
          2. ไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 
          3. ไม่เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในโครงการคนละครึ่ง 
(บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน คือ บัตรที่ออกโดยกรมบัญชีกลาง ตามนโยบายของรัฐ ที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายบางอย่างเท่านั้น สิทธิที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้รับก็คือ วงเงิน 200-300 บาทต่อเดือน ( ใครรายได้มากกว่า 30,000 บาท / ปี ได้วงเงิน 200 บาท ใครรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี ได้วงเงิน 300 บาท ) ใช้สำหรับนำไปซื้อสินค้าต่าง ๆ ในร้านธงฟ้าประชารัฐ และร้านค้าอื่นๆที่เราสะดวกไปซื้อ)

ลงทะเบียน ช้อปดีมีคืน ได้ที่ไหน ?

               ผู้ใช้สิทธิ “ช้อปดีมีคืน” ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน เพื่อใช้สิทธิผ่านเว็บไซต์ไหน เพราะสามารถใช้สิทธิช้อปดีมีคืนได้ทันที ด้วยการเริ่มช้อปปิ้ง
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?
   
      สามารถลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่ไม่เกิน 30,000 บาท แต่ไม่ใช่ว่าจะนำมาลดภาษีได้ทั้งหมด 30,000 บาท  เพราะความจริงแล้วจะลดหย่อนภาษีได้เท่าไรขึ้นอยู่กับรายได้สุทธิของแต่ละคน ซึ่งแต่ละคนไม่เท่ากัน

 

 

สินค้าอะไรลดหย่อนภาษีได้บ้าง ?

          สำหรับสินค้าที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องเป็นสินค้า / บริการ ที่มีการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และร้านค้าสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้ ยกเว้น  การซื้อหนังสือ, e-Book หรือสินค้า OTOP  ใช้ใบเสร็จรับเงินที่ระบุชื่อของผู้ซื้อได้
        

หมายหตุ       

ทองคำแท่ง     ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เพราะทองคำแท่งไม่ต้องเสียภาษีVAT                                                                                             

ทองรูปพรรณ  ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้เฉพาะ “ค่ากำเหน็จ” เท่านั้น  เพราะตัวทองคำไม่เสียภาษี VAT

 

 

สินค้าอะไรลดหย่อนภาษี ไม่ได้บ้าง ?

 1. ข้าวสาร ผัก – ผลไม้สด เนื้อสัตว์ ไข่ นม ถือเป็นสินค้าเกษตร ที่ยังไม่ได้แปรรูป ซึ่งได้รับการยกเว้น ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) อยู่แล้ว  จึงนำไปใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้

 2. อาหารสัตว์ เช่น อาหารสุนัข แมว ปลา สุกร ฯลฯ จะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หีบห่อ หรือไม่ก็ตาม จัดเป็นสินค้าที่ได้รับการยกเว้นภาษี VAT  ดังนั้น ไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

 3. การจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้ เนื่องจากประกันรถยนต์ มีระยะเวลาคุ้มครอง นอกเหนือช่วง  วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

 4. ทันตกรรม ทำเลสิก ทำศัลยกรรม เข้าคอร์สเสริมความงาม ตรวจสุขภาพ ฯลฯ ค่ารักษาพยาบาลเหล่านี้ได้รับการยกเว้น VAT   จึงไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

 5. บริการที่เสียค่าสมาชิกรายปี เช่น สมาชิกฟิตเนสรายปี หากเป็นการจ่ายรายปี จะไม่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากมีระยะเวลาให้บริการนอกเหนือจากช่วงวันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

 6. บัตรของขวัญ (Gift Voucher) ใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้ เพราะบัตรของขวัญ ไม่ได้เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT

 7. ค่าเทอม และคอร์สเรียนพิเศษต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นของราชการ หรือเอกชน ถือเป็นการให้บริการทางการศึกษาที่ไม่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  จึงใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีไม่ได้

 

สินค้า/บริการ ที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมโครงการ มีอะไรบ้าง ?

 1. เหล้า เบียร์ ไวน์
 2. บุหรี่  ยาสูบ
 3. ค่าน้ำมันและก๊าซ ที่ใช้เติมยานพาหนะ
 4. ค่าซื้อรถยนต์ มอเตอร์ไซต์  เรือ
 5. ค่าหนังสือพิมพ์และนิตยสาร   ทั้งรูปเล่มและอิเล็กทรอนิกส์ 
 6. ค่าบริการจัดนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
 7. ค่าที่พัก โรงแรม   

ต้องมีหลักฐานอะไรบ้าง ?

 • ผู้ใช้สิทธิ์จะต้องซื้อสินค้ากับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
 • ร้านค้าสามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปแบบได้ขั้นตอนและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขายทรัพย์สินเก่าของกิจการ!!3 เรื่องที่ต้องระวังถ้าไม่อยากเสียภาษีก้อนโต!!


การที่เราคิดจะเปิดกิจการสักอย่างนั้นง่ายมาก แต่ถ้าคิดจะเลิก อย่าคิดว่าจะเลิกกันได้ง่าย ๆ นะคะ ไม่ง่ายเลยค่ะ หากทำไปโดยพละการ หรือ ไม่รู้หลักการที่ถูกต้อง
จะมีปัญหายุ่งยากตามมาเมื่อผู้ประกอบการตัดสินใจจะเลิกกิจการแล้ว 3 เรื่องต้องระวัง หากไม่อยากเสียภาษีก้อนโต มีอะไรบ้าง??


1.
สินทรัพย์ หรือ สินค้าคงเหลือ ที่ผู้ประกอบการมีไว้ในการประกอบกิจการ ณ วันเลิกประกอบกิจการ สรรพากรให้ถือเป็นการขายโดยให้ใช้ราคาตลาด

ในวันเลิกกิจการนั้น  ดังนั้น ผู้ประกอบการมีหน้าที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มและถ้าการขายสินทรัพย์ หรือ สินค้าคงเหลือ นั้นมีกำไรเกิดขึ้น ก็ต้องรับรู้

เป็นรายได้ของบริษัทเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคค

 

2.เงินที่กรรมการให้บริษัทกู้ยืม เมื่อเลิกกิจการกรรมการจะต้องยกหนี้ให้กับบริษัท จะถือว่าบริษัทมีรายได้อื่นจากการได้รับการยกหนี้รายได้อื่นนี้จะ

ต้องถูกนำไปรวมเป็นรายได้ของบริษัทเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล

 

3.กำไรสะสม ณ วันเลิกประกอบกิจการ  มีประเด็นทางภาษี ดังนี้
 

กรณีกิจการเลือกจ่ายเงินปันผล ก่อนจดทะเบียนเลิก

                                        การจ่ายเงินปันผลหรือส่วนแบ่งให้กับผู้ถือหุ้นตามกติกาที่กฎหมายกำหนด

                                                           ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายอัตรา 10%

                                           ผู้ถือหุ้นเลือกที่จะนำไปรวมกับเงินได้อื่นเพื่อคำนวณภาษีหรือไม่ก็ได้

 

กรณีไม่ปันผล และค้างเป็นกำไรสะสม ณ วันเลิก (หลังวันจดทะเบียนเลิก)

                                         กำไรสะสมที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ถือเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากการเลิกกิจการ

                                                       ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราก้าวหน้า

                                                   ผู้ถือหุ้นต้องนำไปรวมเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษี

 

 

 

 ทำบัญชีของกิจการมาทั้งปีทำไป..เพื่ออะไร??

 การทำ STOCK ง่ายๆสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่การทำบัญชีอย่าง่ายโดยใช้ Excel EP.1การทำบัญชีอย่าง่ายโดยใช้ Excel EP.2