AUDIT (ตรวจสอบบัญชี)


ผู้ทำบัญชี กับ ผู้สอบบัญชี เป็นคนเดียวกันได้ไหม??

 

ผู้ทำบัญชี ที่เซ็นเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการได้ คือ คนที่ต้องมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี จบด้านบัญชี และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีเท่านั้น สามารถจัดทำบัญชีและออกงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี


ผู้สอบบัญชี คือ บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระจากกิจการ ที่มาตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่า
งบการเงินนั้นๆ ได้ถูกจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี (หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) เพื่อที่งบการเงินของกิจการเราจะสามารถนำไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับงบการเงินของกิจการอื่นๆได้ เพราะเราต่างอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

และเมื่อทำบัญชีเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีคนที่มาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะส่งให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกิจการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น, ธนาคาร, สรรพากร, คู่ค้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ว่างบการเงินของเราสามารถแสดงฐานะทางการเงิน และผลประกอบการได้อย่างถูกต้อง

 

ตามกฎหมาย หน้าที่ของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และนำส่งงบการเงิน  ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ถ้าไม่ดำเนินการตามนี้ก็จะมีความผิดจะโดนปรับ

 

                                     ทำไมต้องมีผู้สอบบัญชีรับรอง งบการเงิน ??