AUDIT (ตรวจสอบบัญชี)


ผู้ทำบัญชี กับ ผู้สอบบัญชี เป็นคนเดียวกันได้ไหม??

 

ผู้ทำบัญชี ที่เซ็นเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการได้ คือ คนที่ต้องมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี จบด้านบัญชี และต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีเท่านั้น สามารถจัดทำบัญชีและออกงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชี


ผู้สอบบัญชี คือ บุคคลภายนอกที่เป็นอิสระจากกิจการ ที่มาตรวจสอบ และรับรองงบการเงินของกิจการ เพื่อให้มั่นใจว่า
งบการเงินนั้นๆ ได้ถูกจัดทำตามมาตรฐานการบัญชี (หรือที่ปัจจุบันเรียกว่า มาตรฐานการรายงานทางการเงิน) เพื่อที่งบการเงินของกิจการเราจะสามารถนำไปเปรียบเทียบและวิเคราะห์กับงบการเงินของกิจการอื่นๆได้ เพราะเราต่างอยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน

และเมื่อทำบัญชีเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีคนที่มาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะส่งให้ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับกิจการ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น, ธนาคาร, สรรพากร, คู่ค้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ว่างบการเงินของเราสามารถแสดงฐานะทางการเงิน และผลประกอบการได้อย่างถูกต้อง

 

ตามกฎหมาย หน้าที่ของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และนำส่งงบการเงิน  ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากร ถ้าไม่ดำเนินการตามนี้ก็จะมีความผิดจะโดนปรับ

 

ทำไมต้องมีผู้สอบบัญชีรับรอง งบการเงิน ??

 

       ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะสงสัยว่า "ทำไมต้องมีผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)  มาตรวจสอบและรับรองงบการเงินของกิจการและเป็นคนเดียวกัน

กับคนที่ทำบัญชีหรือไม่??

 

ผู้ทำบัญชีคือผู้ที่ต้องมีความรู้ความสามารถด้านบัญชี สามารถจัดทำบัญชีและออกงบการเงินได้ตรงตามมาตรฐานการบัญชีเพื่อที่งบการเงินสามารถนำมา

เปรียบเทียบและวิเคราะห์กับกิจการอื่นๆ ได้ และเมื่อทำบัญชีเรียบร้อยแล้ว ก็จะต้องมีคนที่มาตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก่อนที่จะนำออกใช้โดยผู้ที่มีส่วนได้เสีย

ไม่ว่าจะเป็น ผู้ถือหุ้น, ธนาคาร,สรรพากร, คู่ค้า เป็นต้น เพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่า งบการเงินดังกล่าวได้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้มาตรฐานการบัญชี สามารถแสดง

ฐานะทางการเงินและผลประกอบการได้อย่างถูกต้อง

 

       พอมาถึงตรงนี้ เราก็จะเข้าใจได้แล้วว่า ผู้ทำบัญชี กับผู้สอบบัญชีเป็นคนละคนกัน ซึ่งผู้สอบบัญชีจะต้องเป็นคนจากภายนอก และเป็นอิสระจากกิจการ

และต้องมีทั้ง 2 คน และด้วยงบการเงินมีความสำคัญมาก เพราะสามารถใช้วัดผลประกอบการ และสถานะของกิจการจึงต้องมีกฎหมายกำหนดให้ต้องมี

ผู้เซ็นทำบัญชี และผู้สอบบัญชีอิสระ

     ตามกฎหมาย หน้าที่ของบริษัทต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบงบการเงิน และนำส่งงบการเงิน  ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วให้แก่ผู้ถือหุ้น

เพื่ออนุมัติในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ภายใน 4 เดือนนับแต่วันที่ปิดบัญชีและนำส่งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่งบการเงินได้รับอนุมัติ

จากที่ประชุมใหญ่ โดยงบการเงินต้องได้รับการตรวจสอบและแสดงความเห็นจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ถ้าไม่ดำเนินการมีความผิดจะโดนปรับ