AUDIT (ตรวจสอบบัญชี)

ตรวจสอบบัญชี

 

 

งบการเงินของกิจการ นอกจากจะมีผู้ทำบัญชีจัดทำงบการเงินแล้วยังจำเป็นต้องมีผู้สอบบัญชีทำการตรวจสอบบัญชีด้วย (ตามกฎหมาย)

 

 

 

ผู้สอบบัญชี มีหน้าที่ในการตรวจสอบงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสอบบัญชี เพื่อแสดงความเห็นต่องงบการเงินที่กิจการได้จัดทำขึ้น

ว่ามีการแสดงผลการดำเนินงาน และแสดงฐานะทางการเงินเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินหรือไม่ มีความถูกต้องในสาระสำคัญหรือไม่

ก่อนที่จะนำส่งงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สถาบันการเงิน

(กรณีที่กิจการมีการทำธุรกรรมกับสถาบันการเงิน) รวมถึง คู่ค้าบางรายที่ต้องการดูงบการเงินของกิจการเพื่อพิจารณาตามวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป

 

 

ยิ่งไปกว่านั้น งบการเงิน ที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี จะช่วยให้งบการเงินของกิจการแสดงข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และน่าเชื่อถือในสาระสำคัญ

ผู้บริหารสามารถนำงบการเงินมาวิเคราะห์กิจการ เพื่อใช้ในการวางแผนและพัฒนาองค์กรส่งผลให้กิจการสามารถเติบโตอย่างยั่งยืน

และมีความสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้

 

บริการของเรา

-ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)

-ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor)