ACC TEAM BUILDING (สร้างทีมบัญชี)

สร้างทีมบัญชี

บัญชี มีความสำคัญต่อทุกองค์กรและเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ การที่กิจการมีทีมบัญชีที่มีประสิทธิภาพ นอกจากจะช่วยให้กิจการทำบัญชีได้อย่างถูกต้อง 
ลดความเสี่ยงที่จะโดนค่าปรับจากสรรพากรแล้วนั้น ทีมบัญชียังสามารถจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอให้กับฝ่ายบริหาร เพื่อช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญๆได้และนำพา
ให้กิจการสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน

 

 

    ดังนั้น นักบัญชีจึงมีความสำคัญอย่างมาก นอกจากต้องมีความรู้ทางด้านบัญชี และภาษีอากรเป็นอย่างดีแล้ว
นักบัญชียังต้องเข้าใจ ในธุรกิจและสามารถจัดเตรียมข้อมูลต่างๆที่มีความถูกต้อง และนำเสนอรายงานที่ง่าย
ต่อความเข้าใจ
ผู้บริหารใช้เวลาเพียงเล็กน้อยก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ หรือภาพรวมของกิจการได้

 

    ผู้บริหารของเราเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานมากว่า 20 ปี นอกจากเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA)
แล้วยังเป็นอาจารย์พิเศษ
ผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี สอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาภาควิชาการบัญชี
ในด้านการทำบัญชี
ปิดบัญชี และสามารถวิเคราะห์งบการเงิน ดูความสัมพันธ์ตัวเลขในงบการเงินได้ รวมทั้งการทำงานที่แท้จริงในองค์กรต่าง ๆ

 

เราสามารถสร้างทีมบัญชีที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้นักบัญชีมีความรู้ความเข้าใจ
และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับกิจการได้มากกว่า
แค่ทำบัญชี และส่งภาษี