ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ประสบการณ์ที่ผ่านของเรา   (Our Experiences)

ตรวจสอบงบการเงิน

   ✔️ บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศไทย   (International Company) 

   ✔️ บริษัทข้ามชาติ     (Multinational Company)

   ✔️ บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด (Company Limited and Partnership)

   ✔️ บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน  (BOI : Board of lnvestment)

   ✔️ โรงเรียนเอกชน   (Private School)

   ✔️ นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลบ้านจัดสรร (Condominium / Housing Estate Juristic Person)

 

 

ตรวจสอบระบบควบคุมภายใน

   ✔️ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบมีสาขา มากกว่า 100 สาขา (Multiple Branches Company)

   ✔️ โรงแรมชั้นนำ  (Leading Hotel)

   ✔️ บริษัทที่ปรึกษางานบริหารโครงการ และ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงด้านวิศวกรรม (Engineering Professional Services Company)

   ✔️ โรงเรียนเอกชน (Private School)

   ✔️ บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด (Company  Limited and Partnership)

   ✔️ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์  (Public Company Limited)

 

 

ประเภทธุรกิจที่เรามีความชำนาญ

    ✔️ ธุรกิจออนไลน์ (Online business)

    ✔️ ธุรกิจที่มีสาขา (Multiple branches business)

    ✔️ ธุรกิจบริการ (Services business)

    ✔️ ธุรกิจค้าปลีก (Retail business)

    ✔️ ธุรกิจค้าส่ง (Wholesale business)

    ✔️ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต (Manufacturing business)

    ✔️ ธุรกิจนำเข้า ส่งออก (Import-Export business)

    ✔️ ธุรกิจร้านทอง (Gold shop business)

    ✔️ ธุรกิจเครื่องสำอาง (Cosmetics business)

    ✔️ ธุรกิจเครื่องประดับ จิวเวลรี่ (Jewelry business)

    ✔️ ธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ (Elderly care center business)

    ✔️ ธุรกิจด้านวิศวกรรม (Engineering business)

    ✔️ ธุรกิจก่อสร้าง (Construction business)

    ✔️ ธุรกิจยานยนต์ (Automotive business)

      ✔️ โรงเรียน สถานศึกษา (Private School)