ประสบการณ์ที่ผ่านมา

ประสบการณ์ที่ผ่านของเรา   (Our Experiences)

ตรวจสอบงบการเงิน

   ✔️ บริษัทต่างชาติที่จดทะเบียนในประเทศไทย   (International Company) 

   ✔️ ตรวจสอบงบการเงินบริษัทข้ามชาติ          (Multinational Company)

   ✔️ ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

      (Public Company Limited, listed company on the Stock Exchange of  Thailand )

   ✔️ บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด (Company Limited and Partnership)

   ✔️ โรงเรียนเอกชน   (Private School)

   ✔️ นิติบุคคลอาคารชุด และนิติบุคคลบ้านจัดสรร

 

 

ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน

   ✔️ บริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบมีสาขา มากกว่า 100 สาขา

   ✔️ โรงแรมชั้นนำ  (Hotel)

   ✔️ บริษัทที่ปรึกษางานบริหารโครงการ และ ควบคุมงานก่อสร้าง รวมถึงด้านวิศวกรรม

   ✔️ โรงเรียนเอกชน

   ✔️ บริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด(Company  Limited and Partnership)

   ✔️ บริษัทจำกัด (มหาชน)   (Public Company Limited)

 

 

ประเภทธุรกิจที่ให้บริการ

    ✔️ ธุรกิจบริการทั่วไป

    ✔️ ธุรกิจค้าปลีก

    ✔️ ธุรกิจค้าส่ง

    ✔️ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต

    ✔️ ธุรกิจนำเข้า ส่งออก

    ✔️ ธุรกิจสาขาธุรกิจออนไลน์

    ✔️ ธุรกิจร้านทอง

    ✔️ ธุรกิจเครื่องสำอาง

    ✔️ ธุรกิจเครื่องประดับ จิวเวลรี่

    ✔️ ธุรกิจด้านวิศวกรรม

    ✔️ ธุรกิจก่อสร้างธุรกิจยานยนต์

     ✔️ โรงเรียน สถานศึกษา